Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Kronika

W dniu 10 grudnia 2023 r. odbyło się Nabożeństwo, podczas którego Słowem Bożym usłużyli Prezb. Leszek Joachimiak oraz Prezb, Łukasz Grygier, na podstawie Ew. wg Mat. 9: 1-13.  

W dniu 9 grudnia 2023 r. w zborze przy ulicy Sadowej 10 odbyła się akcja "Świąteczna Paczka", podczas której ponad 60 dzieci mogło otrzymać całkowicie za darmo paczkę przygotowaną przez wierzących z zaprzyjaźnionych zborów w Szwajcarii. Akcję przeprowadzili bracia Leszek Joachimiak i Łukasz Grygier. 


„Aż dotąd pomagał nam Pan”

W ostatnią niedzielę tj 31 XII 2017 r. odbyła się społeczność dziękczynna za mijający rok. Dziękowaliśmy Bogu za jego błogosławieństwa, które stały się naszym udziałem w odchodzącym roku. Był to szczególny czas, podczas którego mogliśmy wspólnie dzielić się Słowem Bożym.
Każdy mógł podzielić się fragmentem, który w mijającym roku, w sposób szczególny dotknął się jego serca. Były wspólne modlitwy oraz wspólny śpiew. Podczas usługi Pastor podkreślił, że dane nam Słowo ma szczególną moc. Właśnie mocą tego Słowa Bóg podtrzymuje wszystko co istnieje Heb.1,3 Dlatego warto wejść w Nowy Rok z silnym postanowieniem większego zaangażowania się w czytanie Słowa Bożego, które ma moc zmienić nasze życie i życie Zboru. Po społeczności odbyło się spotkanie przy stołach, które zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.


Dnia 30 IV 2017 r. miał miejsce chrzest wiary Tomasza Baranka oraz Mateusza Wuczyńskiego. Katechumenów ochrzcił prezbiter Łukasz Grygier, Słowem Bożym nad wodą usługiwał prezbiter Leszek Joachimiak. Myślą przewodnią był fragment Słowa Bożego z Dz.Ap. 16,30-31, nawiązujący do chrztu strażnika więziennego. Właśnie w tej chwili zostaje zadanie błogosławione pytanie, które brzmi: „co mam czynić, aby być zbawionym?” Odpowiedzią na to pytanie jest Pan Jezus Chrystus. To wiara w Niego daje nam zbawienie. Pan Jezus powiedział: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ew. Mk. 16,16


Dnia 08 X 2017 r. odbył się chrzest wiary naszej siostry w Panu – Bogumiły Guch. Siostra Bogumiła po raz pierwszy w społeczności chrześcijańskiej pojawiła się w dniu chrztu braci Tomasza i Mateusza. Podczas usługi Słowem , otworzyły się drzwi kaplicy i dało się usłyszeć słowa: „Przepraszam za spóźnienie”. Właśnie te słowa zostały przypomniane podczas chrztu. Pastor podkreślił, że można spóźnić się na różne spotkania, a nawet czasem na nabożeństwo, ale nikt z nas nie powinien spóźnić się z oddaniem życia Jezusowi. Chrzest wiary dokonywał prezbiter Łukasz Grygier. Myślą przewodnią był fragment Słowa z Ew. Jana 3,23 „Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody”.


Świąteczna Paczka 09 XII 2017 mięliśmy zaszczyt gościć w naszej społeczności dzieci ze szkoły nr 4 w Sosnowcu. Wizyta była związana z akcją „Świąteczna Paczka”. Obdarowanych zostało ponad pięćdziesięcioro dzieci. Każde dziecko otrzymało Nowy Testament oraz paczkę, która została przygotowana przez rodzinę mieszkającą w Szwajcarii. Był wspólny śpiew i wspólna radość. Dzieci bardzo przeżywały moment wręczania prezentów. Na w/w spotkaniu byli rodzice oraz dyrekcja szkoły, na czele z Panią Dyrektor Iwoną Durek. „Wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.” Kol.3,17


W dniu 14 Marca nasz Zbór odwiedzili Brat Fritz Gaiser wieloletni misjonarz w Papui Nowej Gwinei oraz Nepalu jak i Brat Aaron Epp . Brat Gaiser podzielił się słowem Bożym z ew. św. Łukasza r. 23 we.32-47 mówiąc o Bożej miłości i łasce, a także stawiając pytanie ,,gdzie my jesteśmy’’ , czy żyjemy słowem Bożym, czy je odrzucamy. Pytanie to dotyczy każdego człowieka. Po zakończonej usłudze brata Gaisera, brat Aaron Eep podsumowując ,zwrócił uwagę na dobrą atmosferę w naszym Zborze, która jest konsekwencją chodzenia z Panem. Po usługach gości Zbór modlił się o błogosławieństwo dla braci ich rodzin, Zborów oraz pracy misyjnej, którą wykonują. Po zakończonej społeczności, przy herbatce rozmawiano długo o codziennej pracy misyjnej na odległych kontynentach, Rozmowy zakończyły się późnym wieczorem w Bożej atmosferze. Było to poruszające, oraz piękne przeżycie, móc gościć w Zborze ludzi oddanych Panu i pracy dla Niego. W tych dniach gościliśmy również brata Daniela Stefańskiego, który prowadził braterskie spotkanie, dzieląc się rozważaniem z księgi Izajasza. Następnie w niedzielę usłużył słowem Bożym z przypowieści o Synu Marnotrawnym. Był również tłumaczem naszych braci misjonarzy. Przy dźwiękach gitary wprowadził Zbór w radosną atmosferę.


Korzystając z wolnego dnia, 6-tego stycznia w Sosnowcu odbyło się poświęcenie Kaplicy przez Słowo Boże i Modlitwę. Nabożeństwo rozpoczął i gości przywitał Prezb. Leszek Joachimiak, po czym przekazał prowadzenie St. Prezbiterowi Ludwikowi Skworcz ze Szczecinka. Po pieśni- bardzo poruszająco- modliły się Siostry: Teresa, Monika, Teresa i Ania z miejscowego Zboru, które bardzo dużo serca wkładają w jego funkcjonowanie od strony gospodarczej oraz S. Krystyna Skworcz. Słowem Bożym z Psalmu 84 usługiwał brat Ryszard. Po pieśni czytane było Słowo Boże przez brata Leszka z I Królewskiej 8 rozdział od 12 do 39 wiersza oraz sprawowana usługa . Po następnej pieśni brat Ludwik powiązał obydwa czytane fragmenty w kazaniu. Następnie bracia z miejscowego Zboru: Leszek, Ryszard, Łukasz, Roman, Ziemowit oraz Julian, czytali Psalm 122 wraz z bratem Ludwikiem. Po czym wszyscy po kolei modlili się o Boże Błogosławieństwo poświęcając Kaplicę modlitwą i czytaniem Bożego Słowa. Pełna wzruszeń i radości społeczność zakończone została pieśnią . Po krótkiej przerwie na posiłek kaplica zapełniła się dziećmi, które gościliśmy poprzez współpracę z Mops w Sosnowcu, którym ofiarowaliśmy paczki przygotowane przez naszych współwyznawców ze Szwajcarii. Rozpoczęto Pieśnią „263” – „Wróbelki małe Kocha Bóg, On Kocha także mnie…” Następnie czytane było Słowo ,,Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.’’ (II Kor. 8,9) Po krótkim zwiastowaniu brat Leszek przystąpił do rozdawania paczek, które dzieci odbierały z wielka radością. Otrzymały również Nowe Testamenty i literaturę chrześcijańską. Nawiązano wiele kontaktów z rodzicami, niektórzy z nich już od czasu poprzedniego rozdawania paczek przychodzą na nasze Nabożeństwa. Modlimy się za tych, którzy przekroczyli progi naszej Kaplicy. Bracia także postanowili, aby od przyszłego miesiąca każdą ostatnią sobotę prowadzić spotkania biblijno-modlitewne u Braterstwa Łukasza i Teresy Krawczyków w Ryczowie . W czwartek dokonano też rożnych czynności administracyjno gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zboru, natomiast wieczorem odbyło się nabożeństwo modlitewne w bardzo dobrej atmosferze duchowej. Bóg dał i daje Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie Panu Naszym.


Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza 1, 1-25 usłużył St. Prezbiter Ludwik Skworcz ze Szczecinka, myślą przewodnią było słowo- nasz los jako Ludzi wierzących przypadł nam w miejscach uroczych, to znaczy w Kościele Jezusa Chrystusa którym jest Jego Zbór. Brat Leszek otrzymał też Świadectwo wprowadzenia na Prezbitera oraz Pamiątkową Biblię. W Nabożeństwie brały też udział osoby sympatyzujące ze Zborem, poprzez Akcje Świąteczna Paczka. Odbyła się również skromna społeczność przy stołach- o co zadbały nasze siostry; Bracia w godzinach popołudniowych odwiedzili wierzących z którymi rozmawiali na temat Słowa Bożego, czytając Biblię i w duchu modlitwy rozpatrując bieżące sprawy Zborowe. Cały Zbór wraz z Sympatykami gorliwie udzielał się w pracy Pańskiej; Wszystko to czyniąc na Chwałę naszego Pana i Zbawiciela Chrystusa Jezusa.